«ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Ε.Π.Α. (άρθρο 4 ν. 4926/2022)

Επισημαίνεται ότι τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους αρχίζει η περίοδος του πρώτου ελέγχου επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (Ε.Π.Α.) με επικυρωμένη καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων», εντός της οποίας πρέπει να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης του πλοίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4770/2021 (Α’ 15).

Σχετικό είναι το υπόδειγμα αίτησης με τίτλο: «ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Ε.Π.Α. (άρθρο 4 ν. 4926/2022) ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ (ΘΕΩΡΗΣΗ) Υπόδειγμα αίτησης

Σημειώνεται ότι:

Α) Ως αφετηρία της πρώτης ελεγχόμενης περιόδου λαμβάνεται η ημερομηνία επικύρωσης της καταχώρισης του πλοίου στο «e-Μητρώο Πλοίων», επισημαίνοντας ότι σε Ε.Π.Α. που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4770/2021, παρατείνεται για ένα (1) έτος η χρονική περίοδος της τριετίας εντός της οποίας πρέπει να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης [δηλαδή όσα Ε.Π.Α. ήταν ήδη καταχωρισμένα ή καταχωρίστηκαν ή αιτήθηκαν στην Υπηρεσία μας (ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.) την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων έως και τις 31/12/2021].

Β) Για “Ξύλινο” Ε.Π.Α., ως αυτό ορίζεται στην παρ. 1.στ. του άρθρου 1 του ν. 4926/2022, για το τυχόν ελεγχόμενο διάστημα πριν την 20/4/2022 δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της υποπρ. αγ. της παρ. 1.α του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 137 1482 και 213 137 4522.

e-mail: dinethat@yna.gov.gr

google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF