Βεβαίωση Ακινησίας

Αριθ. πρωτ.: 2119.3/05/11
Βεβαίωση Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

Πειραιάς 14-03-2011
Αριθ. Πρωτ.: 2119.3/05/11ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ.
Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ
Πληροφορίες : Υποπλ/ρχος Λ.Σ. ΚΗΠΟΣΟΓΛΟΥ Μ.
Fax : 210-4191561-1563

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής».
Σχετ: α) Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58).
β) ΠΟΛ.1135/4.10.2010 ΥΠ.ΟΙΚ. /Γ.Γ.Φ.&Τ.Θ. /Γεν. Δ/νση Φορολογίας /Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος – Τμ. Α΄ – Β΄

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού και ειδικότερα από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1γ και 1στ του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, σε περίπτωση ακινησίαςαυτού, περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους.

Διάστημα ακινησίας μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως μήκους και σημαίας).

2. Σύμφωνα με τη (β) σχετική, για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, πρέπει να συνυποβάλλεται, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις, σεσχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

3. Κατόπιν τούτου, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες με στόχο το σύννομο, ενιαίο, ομοιόμορφο και αποτελεσματικό χειρισμό της σχετικής διαδικασίας.

α) Προκειμένου να χορηγείτε βεβαιώσεις ακινησίας σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, να τηρείτε ειδικό βιβλίο με τίτλο «Βιβλίο Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής», στο οποίο να καταχωρείτε τις πληροφορίες του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (στοιχεία σκάφους και ιδιοκτήτη, τόπος ακινησίας, ημερομηνία έναρξης και λήξης ακινησίας, παράδοση – παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του σκάφους).

Η γραμμογράφηση των σελίδων του βιβλίου, να γίνει σύμφωνα με το περιεχόμενο του ιδίου υποδείγματος. Κάθε φύλλο αυτού να αριθμηθεί και να σφραγισθεί με τη στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας σας και στο τέλος του βιβλίου να θεωρηθεί από τον προϊστάμενό σας.

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών, το βιβλίο ακινησίας να τηρείται και στα Λιμενικά Τμήματα και στους Λιμενικούς Σταθμούς υπαγωγής σας.

β) Κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που επιθυμεί να δηλώσει την έναρξη ακινησίας για το υπό την ιδιοκτησία του σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, θα καταθέτει στην Υπηρεσία σας αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), ηοποία άμεσα θα πρωτοκολλείται, παραδίδοντας παράλληλα προς φύλαξη το πρωτότυπο σχετικό πιστοποιητικό [Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Π.Γ.Ε. για τα ελληνικά σκάφη ή αντίστοιχο πιστοποιητικό (έγγραφο εθνικότητας ή πιστοποιητικό αξιοπλοΐας) για τα σκάφη με ξένη σημαία]. Τα πιστοποιητικά αυτά θα φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο, με ευθύνη βαθμοφόρου της Υπηρεσίας σας, ο οποίος να ορισθεί με Η.Δ.

Αμέσως μετά τη λήψη της αίτησης – Υ.Δ. διενεργείται σχετική καταχώρηση στο βιβλίο ακινησίας, όπου υπογράφεται και η πράξη της παράδοσης – παραλαβής του πιστοποιητικού.

γ) Η Υπηρεσία σας χορηγεί για κάθε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής μία μόνο βεβαίωση ανά έτος (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) περί του χρόνου ακινησίας του, προκειμένου ο ιδιοκτήτης του να την συνυποβάλλει στη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του.

Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) και αφού επιστραφεί το σχετικό πιστοποιητικό, διενεργείται καταχώρηση στο βιβλίο ακινησίας, όπου υπογράφεται η πράξη παράδοσης – παραλαβής αυτού και εκδίδεταιη βεβαίωση.

Μπορεί επίσης ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την έκδοση της βεβαίωσης ακινησίας, χωρίς να αιτηθεί την επιστροφή του πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση η ακινησία δε διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5). Ο περιορισμός της χορήγησης μίας μόνο βεβαίωσης ανά έτος ισχύει και στην περίπτωση αυτή.

4. Με σκοπό την πληρέστερη εφαρμογή των παραπάνω, παρέχονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες οδηγίες:

α) Εφόσον ο τόπος ακινησίας που δηλώνεται είναι θαλάσσιος χώρος, η δήλωση ακινησίας γίνεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή (Βιβλίο ακινησίας τηρούν και οι Λιμενικοί Σταθμοί/Λιμενικά Τμήματα).

Στην περίπτωση που ως τόπος ακινησίας δηλώνεται χερσαίος χώρος εκτός περιοχής αρμοδιότητας, αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ακινησίας είναι η πλησιέστερη στο χώρο αυτό Λιμενική Αρχή.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 5) για τη χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας, χωρίς την επιστροφή του πρωτότυπου πιστοποιητικού, μπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία παραλαβής της αίτησης μεριμνά για την άμεση διαβίβασή της στην αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης Λιμενική Αρχή, η οποία εκδίδει τη βεβαίωση και την αποστέλλει χωρίς χρονοτριβή στη Λιμενική Αρχή κατάθεσης της αίτησης ή στη Λιμενική Αρχή που αιτήθηκε ν’ αποσταλεί, προκειμένου να παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο, αφού προηγουμένως εισπραχθούντα προβλεπόμενα τέλη.

β) Βεβαιώσεις ακινησίας χορηγούνται και σε νομικά πρόσωπα που φέρονται ως ιδιοκτήτες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή, τη δήλωση έναρξης της ακινησίας και την παραλαβή της βεβαίωσης μπορεί να διενεργήσει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων από ταοποία να προκύπτει η ιδιότητά του αυτή (καταστατικό, πρακτικό διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.).

γ) Ευνόητο είναι ότι κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο δηλώνεται ακινησία, το ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, απαγορεύεται να κυκλοφορεί.

Εφόσον καταληφθεί να κυκλοφορεί, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. 5 του αριθ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως ισχύει,ή του άρθρου 22 παραγρ. 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα σας, οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 235 παρ. 1 (ζ) του ΚΔΝΔ, καθώς και οι κυρώσεις που απορρέουν από ψευδή υπεύθυνη δήλωση. Παράλληλα, ενημερώνεται άμεσα η Δ.Ο.Υ. του παραβάτη σχετικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση, για τις δικές της, κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Κάθε αλλαγή του τόπου ακινησίας πρέπει να δηλώνεται εγγράφως άμεσα στη Λιμενική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική τροποποίηση στο Βιβλίο Ακινησίας.

5. Τα βιβλία Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής που τηρούνται στην Κεντρική Υπηρεσία, τους Λιμενικούς Σταθμούς, και τα Λιμενικά Τμήματα, να θεωρούνται ως εξής:

α) Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής.

β) Κατά την εξαμηνιαία επιθεώρηση των Λ/Σ και Λ/Τ από το διενεργούντα την επιθεώρηση Αξιωματικό Λ.Σ. της προϊσταμένης Αρχής.

γ) Κατά τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις από τις Π.Ε.Δ.Ι.Λ.Σ. των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους (για το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την προηγούμενη θεώρηση).

δ) Κάθε εξάμηνο από τον Α.Δ.Ν.Α. για τις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής του.

Τα βιβλία ακινησίας παραδίδονται και παραλαμβάνονται με σχετικό πρωτόκολλο, κατά τα προβλεπόμενα.

6. Για κάθε χορηγούμενη βεβαίωση εισπράττεται ποσό τριών (03) ευρώ υπέρ ΜΤΝ και εκδίδεται το σχετικό παράβολο.

7. Να δώσετε κατάλληλες οδηγίες στα υποτεταγμένα σας κλιμάκια και να αναφέρετε κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει κατά την εφαρμογή γενικά της διαδικασίας.

8. ΑΔΝΑ και ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. που κοινοποιείται η παρούσα, να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της από τις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους, με τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 – 5

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Κων/νος ΣΟΥΛΗΣ

google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF