Αρθρα και Νέα του ΠΑΣΙΔΙ

Δήλωση φόρου πλοίου( έως 26 Ιουλίου) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ β κατηγορίας (Σκάφη αναψυχής που είναι εγγεγραμμενα στο λεμβολόγιο η στο Νηολόγιο

Είσοδος στην εφαρμογή

Μέχρι πότε γίνεται η δήλωση ? 26 Ιουλίου (μετά απο την παράταση)

Ποιός πρέπει να κάνει δήλωση ?  

 • Βάσει του ν 27/1975  ΟΛΑ τα σκάφη που είναι με  Λεμβολόγιο-ΒΕΜΣ η με νηολόγιο ( έγγραφο εθνικότητας) 

 • πλήν αυτων που ορίζει ο νόμος (πχ βεβαιωμένα ναυταθλητικά) και περιγράφονται  παρακάτω,  στο pdf ΟΔΗΓΙΏΝ ΧΡΉΣΗΣ και στην   Ε2154_2021


 • Ε 2154/2021 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α’77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α’101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.Μετά την τροποποίηση των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975, με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4808/2021, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με τον τρόπο φορολόγησης των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής για τα φορολογικά έτη 2020 και επόμενα.1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 ορίζεται ότι ο φόρος πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (GROSS) αυτού και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

  Κλίμακα σε κόρους ολικής χωρητικότητας

  Φορολογικός συντελεστής κλίμακας σε ευρώ ανά κόρο ολικής χωρητικότητας

  Φόρος κλίμακας (σε ευρώ)

  Συνολική χωρητικότητα σε κόρους (GROSS)

  Συνολικός ετήσιος φόρος(σε ευρώ)

  20

  0,90

  18,00

  20

  18,00

  30

  1,05

  31,50

  50

  49,50

  50

  1,14

  57,00

  100

  106,50

  Για κόρους άνω των 100

  1,20

  Επίσης ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου διακόσια (200) ευρώ σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την κλίμακα είναι μικρότερος από το ποσό αυτό, με εξαίρεση τα αλιευτικά πλοία και τα ρυμουλκά του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου που υπάγονται σε μηδενικό συντελεστή. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 ορίζεται ότι ο κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου υπολογιζόμενος φόρος, πολλαπλασιάζεται, με συγκεκριμένους συντελεστές ανά είδος πλοίου.

 • Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ορίζονται διαφορετικοί συντελεστές, ανάλογα με το μήκος τους (περ. στ’) ως εξής:

  Ολικό μήκος σε μέτρα

  Συντελεστής φόρου

  μέχρι και 7

  0,5

  7,01 – 12

  1

  άνω των 12

  5

  Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, η φορολόγηση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής γίνεται πρωτίστως με βάση τους κόρους ολικής χωρητικότητας της κλίμακας της παραγράφου 1 και εν συνεχεία ανάλογα με το ολικό μήκος αυτών εφαρμόζεται ένας από τους πιο πάνω συντελεστές φόρου.

  Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

  Παράδειγμα 1

  Για ιδιωτικό πλοίο αναψυχής ολικής χωρητικότητας 3,06 κόρων και ολικού μήκους 6,75 μέτρων ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:
  3,06κ.ο.χ. X 0,90€/κ.ο.χ. = 2,754€ επειδή όμως το ποσό των 2,754 € είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό φόρου των 200€ ο φόρος ισούται με 200€ Χ 0,5 ( προβλεπόμενος συντελεστής βάσει του ολικού μήκους σε μέτρα) = 100 ευρώ.

  Παράδειγμα 2

  Για ιδιωτικό πλοίο αναψυχής ολικής χωρητικότητας 8 κόρων και ολικού μήκους 7,5 μέτρα ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:
  8κ.ο.χ. X 0,90€/κ.ο.χ. = 7,2€ επειδή όμως το ποσό των 7,2€ είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό των 200€ ο φόρος ισούται με 200€ Χ1 (προβλεπόμενος συντελεστής βάσει του ολικού μήκους σε μέτρα) = 200 ευρώ.

  2. Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 27/1975 (βεβαίωση και καταβολή του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας), ορίζεται ότι η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετησίως για το προηγούμενο έτος, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου και του τέταρτου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Εάν η έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πραγματοποιηθεί στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο ή σε επόμενο από το οριζόμενο έτος βεβαίωσης, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου της έκδοσης μήνα.

  Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63Β του ν.4174/2013 ορίζεται ότι άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, για έναν από τους εξής λόγους: α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι για την ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται αίτηση του φορολογούμενου εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την κοινοποίηση της πράξης ή, σε περίπτωση άμεσου προσδιορισμού του φόρου, από την υποβολή της δήλωσης.

  Ωστόσο, με τις διατάξεις της παρ. 3 επίσης του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι άμεσος προσδιορισμός ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 και χωρίς την αίτηση της παρ. 2.

  Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου στα έτη 2020 (μεταβίβαση πλοίου στο έτος αυτό) και 2021 μέχρι την έκδοση της παρούσας οι οποίες αφορούν το φορολογικό έτος 2020 καθώς και μεταβιβάσεις πλοίων στο έτος 2021 , με διαφορετικά ποσά φόρου από αυτά που προκύπτουν βάσει των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α’77), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α’101), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 63Β του ν. 4174/2013, εκδίδεται οίκοθεν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου χωρίς αίτηση του υπόχρεου και οι αρχικές πράξεις ακυρώνονται.

  Οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου πλοίων που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 κατά περίπτωση.

  3. Τέλος διευκρινίζεται ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) τα χαρακτηρισμένα ως ναυταθλητικά σκάφη, κάθε τύπου ιστιοφόρα ή κωπήλατα με ελληνική σημαία, τα οποία ανήκουν στους αναγνωρισμένους ναυτικούς Ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τους, τα οποία είναι καταχωρισμένα στα μητρώα αυτών και προορίζονται αποκλειστικά είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για τη συμμετοχή σε αγώνες, απαλλάσσονται της φορολογίας που επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής βάσει του Ν. 27/1975 (Α’ 77), με την προϋπόθεση της εγγραφής τους στο Μητρώο του άρθρου 2 του ν.4256/2014. Για το χαρακτηρισμό σκάφους ως ναυταθλητικού, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου ή σωματείου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει ότι χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς αγώνες.

Εγκυκλιος 2023/2020 αλιευτικά για την συμπλήρωση φόρου πλοίων 

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Νόμος 27/1975 αρ.17 παρ. 5

Στις περιπτώσεις πλοίων, για τα οποία στην παρ. 2 του άρθρου 12 27/1975  προβλέπεται μηδενικός συντελεστής ή μη υπολογισμός φόρου ανά είδος πλοίου, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης του παρόντος.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

οδηγιες χρησης εφαρμογης πλοιων Β (5)

 

Είσοδος στην εφαρμογή

 

 

 

google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF