ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ-ΠΛΟΙΟΥ-ΑΠΟ-ΝΗΟΛΟΓΙΟ-ΛΟΓΩ-ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΕ-ΒΙΒΛΙΟ-ΜΙΚΡΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ

49262022 9Η354653ΠΩ-ΓΚΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΩ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΛΑΔΟΣ Β΄ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) –
ΚΛΑΔΟΣ Α΄ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΛΟΙΩΝ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ /
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς
Τηλ: 213 137 1486 -1217
Ε-mail: dpn.d@hcg.gr, dla@hcg.gr

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 2214.2/83895/2022

ΠΡΟΣ: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: “Διαγραφή πλοίου από το νηολόγιο λόγω αιτούμενης εγγραφής σε βιβλίο μικρών
σκαφών”
ΣΧΕΤ.: (α) Το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Δ.Ν.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 ν. 4926/2022
(Α΄ 82).
(β) Το άρθρο 136 παρ. 2 εδάφ. (θ) του ν. 4926/2022 (Α΄ 82).
1. ΣΚΟΠΟΣ
1.1 Σκοπός της παρούσης είναι η παροχή οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας για
την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 18 Κ.Δ.Ν.Δ. αναφορικά με τη δυνατότητα
μετεγγραφής νηολογημένων πλοίων σε βιβλία μικρών σκαφών.
1.2 Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες/διευκρινήσεις, τόσο επί θεμάτων νηολογίου όσο και
επί θεμάτων ΒΕΜΣ. Προς καλύτερη κατανόηση της νέας διαδικασίας, με στόχο την ταχύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών, παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν
οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες και οι Λιμενικές Αρχές.
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Όπως είναι γνωστό, στην παρ. 1 του άρθρου 18 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
(Κ.Δ.Ν.Δ.) προβλέπονται περιοριστικά οι λόγοι διαγραφής ενός πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο
και συγκεκριμένα: α) απώλεια της ελληνικής εθνικότητος, β) απώλεια του πλοίου, γ) διάλυση του
πλοίου οπωσδήποτε επερχομένης, δ) έλλειψη ειδήσεων περί του πλοίου επί εξάμηνο από την
τελευταία πληροφορία, στην οποία περίπτωση πιθανολογείται σφόδρα η απώλεια του.
2.2 Την 20η
Απριλίου 2022 δημοσιεύτηκε ο ν. 4926 (ΦΕΚ Α΄82) «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού
πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις».
2.3 Ως γνωστόν, με το άρθρο 84 του ν. 4926/22 (Α’ 82) αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 18
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261). Η αντικατάσταση αυτή αφορά σε πλοία εγγεγραμμένα στο νηολόγιο έως
την 20/06/2022, τα οποία πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις εγγραφής σε δημόσιο βιβλίο
Λιμενικής Αρχής, στο οποίο εγγράφονται μικρά σκάφη. Συγκεκριμένα, η νέα παρ. 3 του άρθρου 18
του ν.δ. 187/1973 (Α’261) παρέχει στους πλοιοκτήτες των ανωτέρω πλοίων τη δυνατότητα να
αιτηθούν διαγραφή πλοίου από το νηολόγιο με σκοπό τη μετέπειτα εγγραφή του σε Βιβλίο
Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ). Στη διάταξη αυτή καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
της εν λόγω δυνατότητας, προκειμένου να δύνανται να καταχωρηθούν για έκαστο πλοίο οι δύο (02)
πράξεις (διαγραφή από νηολόγιο – εγγραφή σε ΒΕΜΣ).
1
2.4 Στο άρθρο 84 του ν. 4926/2022 προβλέπεται:
Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261) αντικαθίσταται ως εξής: “Νηολογημένο, κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας, πλοίο, που πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του σε
δημόσιο βιβλίο Λιμενικής Αρχής, στο οποίο εγγράφονται μικρά σκάφη, δύναται να
διαγραφεί από το οικείο νηολόγιο, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη του και έγκρισης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον είναι ελεύθερο βαρών και
προσκομιστούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά περί μη οφειλής υπέρ του Δημοσίου. Για
την αιτούμενη διαγραφή από το νηολόγιο, κατατίθεται έγγραφο της Λιμενικής Αρχής, στην
οποία ο πλοιοκτήτης επιθυμεί να εγγραφεί το μικρό σκάφος, στο οποίο αναγράφεται η
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγραφής και βεβαιώνεται η πληρότητα των
δικαιολογητικών, τα οποία, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, είναι το αντίγραφο
του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου και το αποδεικτικό είσπραξης της προβλεπόμενης
εισφοράς. Μετά τη διαγραφή του σκάφους από το οικείο νηολόγιο, αποστέλλεται η μερίδα
του πλοίου στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και ολοκληρώνεται η εγγραφή του.”
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
H διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης
καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Αίτηση πλοιοκτήτη, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, απευθυνόμενη σε Λιμενική Αρχή
της επιλογής του, για την εγγραφή σκάφους στο τηρούμενο ΒΕΜΣ, βάσει της παρ. 3 του άρθρου
18 του ΚΔΝΔ και τη χορήγηση εγγράφου περί πληρότητας των σχετικών δικαιολογητικών. Στην
αίτηση επισυνάπτεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος εγγράφου εθνικότητας.
Επισημαίνεται ότι η αιτούμενη εγγραφή στο ΒΕΜΣ καταχωρείται σε μεταγενέστερο χρόνο από
τη διαγραφή του πλοίου από το νηολόγιο.
β) Χορήγηση εγγράφου περί πληρότητας των δικαιολογητικών από τη Λιμενική Αρχή,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΒΕΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 2 του ΓΚΛ αριθ. 23 (231 Β΄/2000) και κατόπιν καταβολής από τον πλοιοκτήτη της
προβλεπόμενης εισφοράς.
γ) Αίτηση πλοιοκτήτη, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, απευθυνόμενη προς ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ 4Ο
(email: dpn. d @ hcg.gr) για έγκριση διαγραφής του πλοίου από το οικείο νηολόγιο
λόγω υποβολής αίτησης εγγραφής του σε ΒΕΜΣ βάσει της παρ. 3 του άρθρου 18 του ΚΔΝΔ. Στην
αίτηση αναφέρεται η Λιμενική Αρχή, στο ΒΕΜΣ της οποίας θα εγγραφεί το σκάφος κατόπιν της
διαγραφής του από το νηολόγιο και επισυνάπτεται το προβλεπόμενο στη διάταξη έγγραφο της
Λιμενικής Αρχής (περί υποβολής σχετικής αίτησης και πληρότητας των δικαιολογητικών).
Επιπρόσθετα θα επισυνάπτεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος εγγράφου εθνικότητας.
δ) Έκδοση εγκριτικής απόφασης για τη διαγραφή του πλοίου από το νηολόγιο (από
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ 4Ο
).
ε) Αίτηση πλοιοκτήτη, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, απευθυνόμενη σε οικείο νηολόγιο
για διαγραφή του πλοίου λόγω υποβολής αίτησης εγγραφής του σε ΒΕΜΣ βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 18 του ΚΔΝΔ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται, κατ’ αντιστοιχία αυτών που
περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. Μ.1341/11/98/8-12-98 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΔΠΝΣ 5Ο
, σύμφωνα με το
συνημμένο Παράρτημα.
στ) Διαγραφή του πλοίου από το οικείο νηολόγιο, κατόπιν διαπίστωσης ορθότητας και
πληρότητας δικαιολογητικών. Άμεσα μετά τη διαγραφή, το νηολόγιο αποστέλλει με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail): (α) την προβλεπόμενη αναφορά για την καταχώρηση της πράξης (σχετ: Μ.Φ.
3141.1/03/08/25-06-2008 δ/γη ΥΕΝΑΝΠ/ΔΝΠΑ 40
) και (β) αντίγραφο της μερίδας του πλοίου στην
αρμόδια Λιμενική Αρχή προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο ΒΕΜΣ.
ζ) Άμεση εγγραφή του σκάφους στο ΒΕΜΣ της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Κατόπιν της
εγγραφής αυτής, αποστέλλεται έγγραφο στη Λιμενική Αρχή που ήταν προηγουμένως νηολογημένο
το πλοίο και στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ 4Ο
, με το οποίο γνωστοποιείται η καταχώρηση της
πράξης εγγραφής. Εφόσον πρόκειται για αλιευτικό σκάφος, εκτός των ανωτέρω Υπηρεσιών θα
ενημερώνονται και τα αρμόδια Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2
4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
4.1 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άλλο πρόσωπο, απαιτείται προσκόμιση σχετικής
εξουσιοδότησης από τον πλοιοκτήτη, με θεώρηση γνησίου υπογραφής.
4.2 Οι αριθμοί ΑΜΥΕΝ, ΔΔΣ και ΔΣΠ που έφερε το πλοίο κατά την παραμονή του στο νηολόγιο,
καθώς και ο ΑΜΑΣ εφόσον πρόκειται για αλιευτικό σκάφος, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την
εγγραφή του στο ΒΕΜΣ.
4.3 Ο πλοιοκτήτης δύναται να επιλέξει εγγραφή του σκάφους σε ΒΕΜΣ, το οποίο τηρείται από
διαφορετική Λιμενική Αρχή από αυτήν που τηρούσε το νηολόγιο του κατά το παρελθόν.
4.4 Για την εγγραφή του σκάφους στο ΒΕΜΣ, δεν απαιτείται νεότερη αίτηση του πλοιοκτήτη
μετά τη διαγραφή του πλοίου από το οικείο νηολόγιο. Η πράξη της εγγραφής του σκάφους στο
ΒΕΜΣ καταχωρείται βάσει της αίτησης που είχε υποβληθεί κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας.
4.5 Ο πλοιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την αίτησή του περί εγγραφής του σκάφους
στο ΒΕΜΣ, ούτε και να αιτηθεί αλλαγή λιμένα εγγραφής μεταγενέστερα της διαγραφής του πλοίου
από το νηολόγιο, μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΒΕΜΣ.
4.6 Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη διαγραφή του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση
εγγραφής του σε ΒΕΜΣ, δεν (αρν) επιτρέπεται το σκάφος να εκτελεί πλόες. Οι Λιμενικές Αρχές,
στις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής σκαφών στο ΒΕΜΣ, κατ’ εφαρμογή της αναφερθείσας
διαδικασίας, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τους αιτούντες.
4.7 Μετά την εγγραφή στο ΒΕΜΣ, η Λιμενική Αρχή στο νηολόγιο της οποίας ήταν εγγεγραμμένο
το σκάφος αποστέλλει το φάκελό του και το ακριβές αντίγραφο της μερίδας του, το συντομότερο
δυνατό, στην Λιμενική Αρχή στο ΒΕΜΣ της οποίας είναι πλέον εγγεγραμμένο το σκάφος.
4.8 Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 84 του
ν. 4926/2022 καθότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΓΚΛ αριθ. 23.
4.9 Εφόσον πρόκειται για αλιευτικό σκάφος, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο ΒΕΜΣ,
θα γίνεται α) ενημέρωση (μεταβολή – MOD) των στοιχείων του εν λόγω σκάφους στο Εθνικό
Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και β) επικαιροποίηση των στοιχείων επί της άδειας αλιείας του σκάφους.
4.10 Για τυχόν διευκρινήσεις απευθυνθείτε στις καθ΄ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
Η παρούσα να τεθεί στο φάκελο μονίμων διαταγών που αφορούν την τήρηση νηολογίων και
ΒΕΜΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Κ.Λ/Χ – Λ/Χ
2. Λ/Τ – Λ/Σ (μέσω Λ.Α. υπαγωγής τους)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικoνομικών/Γρ. κ.Υπουργού
2. ΑΑΔΕ/Γρ. κ.Διοικητή
3. ΑΑΔΕ/Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας/Τμήμα Γ’
4. ΝΑΤ/Γρ. κ.Προέδρου
5. ΝΑΤ/Δνση Ενημερότητας Πλοίων
6. NEE
7. ΕΛΛ.ΣΤΑΤ./ΓΔΣΕ/ΔΣTEY/ΤΜ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
8. ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κκ. Α΄ και Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κκ. ΔΚΒ΄ – ΔΚΑ΄
5. ΔΠΝ – ΔΛΑ- ΔΙΝΕΘΑΤ-ΔΕΛΑΛ – ΔΙΜΕΚΑΠ
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Δικαιολογητικά διαγραφής πλοίου από το οικείο νηολόγιο βάσει της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ΚΔΝΔ, κατ΄ αντιστοιχία με αρ. πρωτ. Μ.:1341/11/98/8-12-98 εγκύκλιο ΥΕΝ/ΔΠΝΣ 5Ο
)
i) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του πλοίου από ΔΟΥ.
ii) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).
iii) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής από εταιρεία ραδιοεπικοινωνιών.
iv) Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.).
v) Για τα έχοντα επαγγελματική άδεια σε ισχύ (Τουριστικά-αλιευτικά) προσκόμιση ευκρινούς
φωτοαντιγράφου της άδειας.
vi) Eπιστροφή εγγράφου εθνικότητας του πλοίου.
vii) Eγκριτική διαταγή διαγραφής από ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ 4Ο
.
viii) Eξάλειψη τυχόν βαρών (υποθήκες-κατασχέσεις).
ix) Καταβολή εισφοράς ΕΚΟΕΜΝ (ΦΕΚ 1854 Β’/2007).
x) Εάν το πλοίο ανήκει σε εταιρεία απαιτείται βεβαίωση σύστασης και ισχύος από αρμόδια
Υπηρεσία και πρακτικό απόφασης αρμόδιου οργάνου εταιρείας για τη διαγραφή του
πλοίου από το οικείο νηολόγιο, λόγω επιθυμίας εγγραφής του σε ΒΕΜΣ βάσει της παρ. 3
του άρθρου 18 του ΚΔΝΔ.
xi) Για τα επαγγελματικά αλιευτικά απαιτείται έγκριση από το Τμήμα Αλιείας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, όπου είναι καταχωρημένο.

google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF