Περιεχόμενα

Άρθρο 5 Εγγραφή. 1

  1. δικαιολογητικά. 1
  2. Εφόσον στα παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία. 2
  3. Για την εγγραφή σκάφους, που κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του. 2
  4. Για την εγγραφή σκάφους ο ιδιοκτήτης του οποίου απώλεσε τα παραστατικά αγοράς του σκάφους του ή της μηχανής του. 2

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ αριθ. 23periexomena

Άρθρο 5 Εγγραφή

  1. Για την εγγραφή, υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή που τηρεί το Β.Ε.Μ.Σ, αίτηση του/των ιδιοκτήτη/ών, η οποία, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, έχει τον τύπο που ορίσθηκε με την αριθ. 1037940/2350/0009Α/16-4-1992 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 325/92) και στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα
  2. δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 (Α 75) του/των ιδιοκτήτη/τών ότι ούτε το σκάφος ούτε η μηχανή (εφόσον φέρει μηχανή) έχουν εγγραφεί / καταχωρισθεί σε Β.Ε.Μ.Σ. άλλης Λιμενικής Αρχής και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που αναγράφεται στην παραπάνω αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός. β) Παραστατικά αγοράς για το σκάφος και τη μηχανή (εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο), τα οποία είναι: (1) τιμολόγια ή (2) δελτία λιανικής πώλησης ή (3) αποδείξεις λιανικής πώλησης ή (4) αποδείξεις ταμειακής μηχανής ή (5) ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και μηχανής, συνοδευόμενα όμως από πρωτότυπα τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακών μηχανών για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτες. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρούνται από αρμόδια Αρχή, για το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων, καθώς και από Δ..Ο.Υ Στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται οι ημερομηνίες έκδοσής τους, τα στοιχεία ταυτότητας των αγοραστών και των πωλητών ή ο τίτλος (επωνυμία) τους σε περίπτωση που αυτοί είναι εταιρείες, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των σκαφών ή και των μηχανών, οι τιμές πώλησης καθώς και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος. Επίσης στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων καθώς και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ.

 

  1. Εφόσον στα παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης βεβαίωσης του πωλητή σε δύο αντίτυπα, σφραγισμένης με τη σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής αποστέλλεται από τη Λιμενική Αρχή στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του αγοραστή. Σε περίπτωση κατά την οποία στα παραστατικά αγοράς αναγράφεται ότι η κυριότητα, σκάφους ή και μηχανής, παρακρατείται από τον πωλητή μέχρις ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην οικεία στήλη του βιβλίου καταχώρισης καταχωρίζεται ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Σύντομη μνεία της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με στυλό κόκκινου χρώματος στη στήλη “παρατηρήσεις” του Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και στην άδεια εκτέλεσης πλόων. periexomena

 

  1. Για την εγγραφή σκάφους, που κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του, αντί των πιο πάνω παραστατικών αγοράς, μπορεί να υποβληθεί ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησής του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σύμφωνα με την παργ. 6 του άρθρου 2 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 – Β΄/04-08- 2008), οι ένορκες βεβαιώσεις που προβλέπονται από το τέταρτο εδάφιο (ιδιοκατασκευή) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, δεν απαιτείται να θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  2. Για την εγγραφή σκάφους ο ιδιοκτήτης του οποίου απώλεσε τα παραστατικά αγοράς του σκάφους του ή της μηχανής του και δεν είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου των τίτλων αυτών, η Λιμενική Αρχή μπορεί να κάνει αποδεκτές ένορκες βεβαιώσεις του ιδιοκτήτη και δύο (2) μαρτύρων σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, θεωρημένες από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης και στις οποίες υποχρεωτικά αναγράφονται: ο πωλητής, η χρονολογία και το τίμημα αγοράς του σκάφους ή της μηχανής καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών (εργοστάσιο κατασκευής, υλικό, διαστάσεις, μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη, τύπος μηχανής κ.λπ). Σε κάθε περίπτωση ο ένας από τους μάρτυρες που υπογράφουν την ένορκη βεβαίωση πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης πώλησης του σκάφους ή της μηχανής και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος της οικείας επαγγελματικής ένωσης. Όταν είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων των παραστατικών αγοράς, η Λιμενική Αρχή μπορεί να κάνει δεκτή ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης και στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία. Στην τελευταία περίπτωση τα αντίγραφα των παραστατικών αγοράς είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του πωλητή και θεωρημένα από αυτόν (τον πωλητή) ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
  3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σύμφωνα με την παργ. 6 του άρθρου 2 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 – Β΄/04-08- 2008), οι ένορκες βεβαιώσεις ιδιοκτητών και μαρτύρων, που προβλέπονται στο πέμπτο εδάφιο (απώλεια των παραστατικών αγοράς του σκάφους ή της μηχανής) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και δεν απαιτείται θεώρησή τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που το σκάφος ή και η μηχανή του έχουν αγορασθεί στο εξωτερικό από Κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται διασάφηση Τελωνείου. Εφόσον έχουν αγορασθεί από Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή φωτοαντίγραφο της προσωρινής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόκτηση (αγορά), θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αγοραστή ή σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί της απαλλαγής του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαιτείται επίσημο παραστατικό στοιχείο για την αγορά τους στο εξωτερικό (Invoice) ή ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας. γ) Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού για τη μέγιστη συνεχή ιπποδύναμη της μηχανής εφόσον πρόκειται για μηχανοκίνητο σκάφος. Αντί του επίσημου καταλόγου του κατασκευαστή γίνεται δεκτό και αντίγραφο ή απόσπασμα του καταλόγου, τη γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή αντιγράφου του καταλόγου του κατασκευαστή μπορεί να βεβαιώσει και ο πωλητής. Προκειμένου περί μεταχειρισμένης μηχανής, για την οποία δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι επίσημοι κατάλογοι ούτε η βεβαίωση του κατασκευαστή, μπορεί να γίνει δεκτή βεβαίωση μέτρησης της μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης της συγκεκριμένης μηχανής από αναγνωρισμένο νηογνώμονα ή εργαστήριο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 2 παργ. 24 του παρόντος Κανονισμού, στην οποία δίνεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης. δ) Μία (1) φωτογραφία του σκάφους ή κατατοπιστικά φυλλάδια (prospectus). ε) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι εταιρεία (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή καταστατικό της εταιρείας καθώς και βεβαίωση σύστασής της από αρμόδια Αρχή (Νομαρχία για τις Α.Ε., Πρωτοδικείο για τις Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.). Επιπλέον για τις Α.Ε. υποβάλλεται και Πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου για το ποιος δεσμεύει την εταιρεία, σε περίπτωση δε Ε.Π.Ε υποβάλλεται πρακτικό εταίρων. Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του προσώπου που δεσμεύει την εταιρία, με την οποία δηλώνονται αφενός ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων της εταιρίας, του διαχειριστή και προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία Υ.Δ. του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της και των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής, καθώς και η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής. «στ) Σκάφος αναψυχής ή ατομικό σκάφος (θαλάσσιο μοτοποδήλατο) ή μηχανή (κινητήρας), που χρησιμοποιείται ως κύριο ή εφεδρικό μέσο πρόωσης, εγγράφεται/ καταχωρίζεται στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) μόνον εάν από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην οικεία Λιμενική Αρχή, αποδεικνύεται ότι διατέθηκε στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία: αα) μέχρι και την 16-06-1998 για το σκάφος αναψυχής, ββ) μέχρι και την 31-12-2005 για το ατομικό σκάφος, γγ) μέχρι και την 31-12-2005 για τον κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση και τον τετράχρονο κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα και δδ) μέχρι και την 31-12-2006 για τους δίχρονους κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα. Για την εγγραφή/ καταχώριση σκάφους αναψυχής ή ατομικού σκάφους ή μηχανής, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση) 4841/Φ.76/52/7-2-1997 (ΦΕΚ 111 Β΄/1997), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 4113.183/01/2004/18-10-2004 (ΦΕΚ 1613 Β΄/2004), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι Οδηγίες 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ αντίστοιχα, και διατέθηκε στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία μετά τις αναφερόμενες, κατά περίπτωση, στο προηγούμενο εδάφιο ημερομηνίες, απαιτείται η υποβολή γραπτής Δήλωσης Συμμόρφωσης στην Ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται από το Παράρτημα XV της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, τίθεται ως ανωτέρω, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παργ. 7 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 – Β΄/04-08-2008). 2. Για να χαρακτηρισθεί μικρό σκάφος ως επαγγελματικό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει δηλωθεί έναρξη άσκησης αντίστοιχου προς το είδος χρήσης του σκάφους επιτηδεύματος του ιδιοκτήτη. Ειδικά για να χαρακτηρισθεί μικρό σκάφος ως επαγγελματικό αλιευτικό, απαιτείται και έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νση ή Εποπτεία ή Γραφείο Αλιείας) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας. 3. Με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1 εδ. (α) και (δ) του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η εγγραφή στο όνομα του ευρέτη μικρού σκάφους που έχει απολεσθεί, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας “περί απολωλότων”. 4. Η εγγραφή περιλαμβάνει την καταχώριση στο Β.Ε.Μ.Σ. των ακόλουθων στοιχείων: α) τoυ αύξοντα αριθμού εγγραφής του σκάφους β) του Αριθμού Μητρώου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΑΜΥΕΝ) καθώς και του Αριθμού Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) εφόσον υπάρχει γ) τoυ ονόματος του σκάφους. Αυτό δίνεται ελεύθερα από τον ιδιοκτήτη, δεν πρέπει όμως να προσκρούει στα χρηστά ήθη ή έθιμα ή να προσομοιάζει με τα σήματα κινδύνου “MAYDAY”, “S.O.S.”, “SECURITE” και “PAN-PAN”. Η καταχώριση του ονόματος γίνεται μόνο με γράμματα του ελληνικού αλφάβητου δ) του είδους χρήσης του σκάφους (επαγγελματικό φορτηγό ή επαγγελματικό αλιευτικό ή επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών ή ερασιτεχνικό) ε) της ημερομηνίας εγγραφής στ) του είδους των αλιευτικών εργαλείων (εφόσον το σκάφος χρησιμοποιείται για επαγγελματική αλιεία) και του αριθμού έγκρισης ζ) των χαρακτηριστικών του σκάφους (ολικό μήκος, μέγιστο πλάτος, ύψος (κοίλο), κόροι ολικής χωρητικότητας (κοχ), αριθμός μητρώου κατασκευής, υλικό κατασκευής, χρώμα, τόπος και έτος ναυπήγησης, τύπος σκάφους, κύριο μέσο πρόωσης, αριθμός επιβαινόντων) «η) των χαρακτηριστικών της/των μηχανής/νών: τύπος (εσωλέμβια, εξωλέμβια, εσωεξωλέμβια), είδος (πετρελαιοκίνητη, βενζινοκίνητη ή άλλη ), κατασκευαστής, πρότυπο σειράς (model), αριθμός σειράς παραγωγής (serial number) και μέγιστη συνεχής ισχύς. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναγράφονται ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης» ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση (η) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, τίθεται ως ανωτέρω, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παργ. 8 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 – Β΄/04-08-2008). θ) του Διεθνούς Διακριτικού Σήματος (ΔΔΣ) ή Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ), εφόσον υπάρχουν ι) των στοιχείων ταυτότητας του/των ιδιοκτήτη/τών: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο και όνομα συζύγου (επί εγγάμου γυναικός), επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου και αριθμός τηλεφώνου νομικού προσώπου, διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αναγράφεται το ποσοστό κυριότητας κάθε συνιδιοκτήτη ια) των παραστατικών αγοράς του σκάφους και της μηχανής (αν φέρει). 5. Για την τοποθέτηση (εγκατάσταση) μηχανής και την καταχώρισή της στη μερίδα κωπήλατου σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. και στην άδεια εκτέλεσης πλόων, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση, στην οποία επισυνάπτει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πλην των μνημονευομένων στα εδάφια δ και ε αυτής. Στην αίτηση εκτός των άλλων αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της μηχανής και του σκάφους στο οποίο επέρχεται μεταβολή. Η αίτηση, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία, θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή, διαβιβάζεται από αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ. 6. Για την αντικατάσταση μηχανής ή την τοποθέτηση (εγκατάσταση) και άλλης μηχανής και την καταχώρισή της στη μερίδα μικρού σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. και στην άδεια εκτέλεσης πλόων, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση, στην οποία επισυνάπτει τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1α, 1β, 1γ και 1στ του άρθρου αυτού. Στην αίτηση, εκτός των άλλων, αναγράφονται και τα στοιχεία της μηχανής και του σκάφους στο οποίο επέρχεται μεταβολή. Η αίτηση, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία, θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή, διαβιβάζεται από αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ. 7. Για την αφαίρεση μηχανής από μηχανοκίνητο σκάφος, υποβάλλεται αίτηση. Στην αίτηση, εκτός των άλλων, αναγράφονται τα στοιχεία της μηχανής που αφαιρείται καθώς και του σκάφους στο οποίο επέρχεται η μεταβολή. Η αίτηση, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία, θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή, διαβιβάζεται από αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ. 8. Για τη μετασκευή επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή την τοποθέτηση (εγκατάσταση) και άλλης μηχανής ή την αντικατάσταση ή αφαίρεση μηχανής ή γενικά μεταβολή των στοιχείων της μηχανής του απαιτείται σχετική έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 9. Μετά δεκαήμερο από τη δημοσίευση του Κανονισμού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σκάφη που σύμφωνα με τον Κανονισμό θεωρούνται μικρά σκάφη και έχουν υποχρέωση εγγραφής στα Β.Ε.Μ.Σ. απαγορεύεται να εγγράφονται στα νηολόγια πλοιαρίων και αντίστροφα. «10. Στα μικρά σκάφη και στα ατομικά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινών υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η τοποθέτηση μηχανής γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχουν οι τυχόν ειδικές προϋποθέσεις ή περιορισμοί (π.χ. μέγιστη συνιστώμενη ισχύς σε hp ή και kw), που τίθενται ή θα τεθούν από τον κατασκευαστή του σκάφους που χορήγησε τη Δήλωση Συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση οι μεταβολές των μηχανών, όπως αυτές αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 5, 6 και 7, καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους και στην άδεια αλιείας, εφόσον υπάρχει, καθώς και στο πιστοποιητικό κυριότητας, εφόσον έχει εκδοθεί». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω παράγραφος αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με το άρθρο 2 παργ. 9
google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF